Här listas de vanligaste frågorna

Här nedan publiceras svar på olika frågor som ställs kring vår verksamhet.

Allmänna frågorEtiska värdenVillkorEkonomi

Allmänna frågor

1Vad är en utsänd egenföretagare?
Det är en företagare som bor i en medlemsstat i EU och som åker iväg till en annan medlemsstat för att utföra ett tidsbegränsat uppdrag och sedan återvända till sin ursprungsstat.
2Vem äger utsändningsrätten?
Det gör varje EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som är bosatt i ett EU-land. Det är en del av de fundamentala friheter som följer av EU.
3Måste en utsänd egenföretagare återvända till sitt hemland?
Nej. EU-rätten med fri rörlighet ger också rätt till bosättning men då upphör personen att vara utsänd.
4Är det bra för Sverige att det finns utsända egna företagare?
Inom EU finns det bara en marknad. Sverige är ingen egen marknad i konkurrens med EU. För att det skulle kunna finnas måste Sverige lämna EU. De mer bärgade regioner i EU betalar pengar som omflyttas till de mindre bärgade regionerna. De utsända egenföretagarna kommer i många fall från de mindre bärgade regionerna. De får ett bättre välstånd när arbetskraften är mobil. Det är mobiliteten som gör att det skapas ett mer jämställt EU. Regionala skillnader minskar. Både de utsända och personer i Sverige får också erfarenhet av varandra vilket ökar integration och förståelse. För de flesta uppdrag handlar det om att täppa håll i arbetskraftsbrist så att svenska företag kan få större framgång i sin produktion.
5Hur går jag vidare om jag vill prova Er verksamhet?
Fyll i det elektroniska formuläret och lämna in en arbetskraftsförfrågan så kommer vi kontakta Er snarast möjligt.
6Vid förmedling av svenska företagare vad gäller då de inte är utsända?
Svenska företagare utövar inte EU-rätten men de är fortfarande inte en del av arbetsmarknaden utan den nationella tjänstemarknaden och omfattas inte av arbetsrätten MBL och LAS och är således fria att ingå vilka civilrättsliga avtal de godtager.

Etiska värden

1Är A1 Staff emot fackliga avtal?
Inte alls. A1 Staff har hängavtal med Unionen som gäller vår svenska personal som inte är utsända.
2Anser A1 Staff att en norm med villkor bör finnas för egna företagare?
Ja det anser A1 Staff. Det borde finnas en norm för vad är rimliga villkor för egna företagare. Dock finns ingen sådan norm idag. Arbetsmarknaden i Sverige har hitintills inte riktat uppmärksamhet på att skapa en sådan norm. A1 Staff anser att denna norm bör vara frivillig och inte lagstiftad och normen får vidare inte bryta mot EU-rättens fundament. Dock bör det finnas ett rimligt utrymme för att etablera en sådan norm. Om arbetsmarknadensparter driver denna fråga kan normen få avgörande inflyttande på bland annat de offentliga upphandlingar och för företag som vill visa god moral även utanför den klassiska arbetsmarknaden.
3Hur engagerar sig A1 Staff att de egna företagarna har bra uppdragsgivare?
Både under avtalsuppbyggnaden och under själva uppdraget bevakar A1 Staff att uppdragsgivaren tillhandahåller rimliga krav. Frågor så som vila under veckan, bra boendeförhållanden, möjliga kommunikationer mellan bostad och arbeten bevakas.
4Vad gör A1 Staff om en egen företagare klagar på något förhållande?
De egna företagare skall alltid rikta klagomålen till den person inom vårt företag som ansvarar för arbetsrelaterade frågor. Den ansvarige handläggaren tar sedan skyndsamt ett beslut om klagomålet har substans eller inte. Vi ber uppdragsgivaren rätta fel om det konstaterats att denne bär skuld och sker inte det så är sista utvägen att vi kan som förmedlare säga upp uppdraget och hålla uppdragsgivaren ansvarig för avtalsbrott.
5Hur anser A1 Staff att en boendelösning bör vara för en egenföretagare?
A1 Staff arbetar för att alla uppdragstagare ska ha tillgång till sovrum (eget eller delat på två), fullt utrustat kök och toalett med dusch eller bad. Samt att bostaden har tillgång till internet. Ligger bostaden långt från en ort måste uppdragsgivaren ha en löpande transportlösning så att uppdragstagarna kan göra privata inköp. De flesta uppdragstagare bor i lägenheter eller hus. Dock kan i vissa tillfällen svenskutrustade byggbodar godkännas.
6Vad gör A1 Staff för att skydda de utsända mot sjukdom?
A1 Staff arbetar målriktat på att säkerställa arbetskraften mot sjukdomar på uppdraget. Bland annat finns policy för COVID-19 frågor.

Villkor

1Vad krävs för att vara egenföretagare i annat EU-land?
Så som i Sverige krävs det att man är registerad hos landets myndigheter för företagsregister, skatter och sociala avgifter. Vidare måste egenföretagarna sköta redovisning och rapportering till sitt lands myndigheter.
2Varför tillhör inte arbetskraften den svenska arbetsmarknaden?
Enligt EU-rätten är de utsända en del av EU’s tjänstemarknad. Det är en parallell marknad till arbetsmarknaden.
3Men då omfattas de utsända inte av MBL och LAS?
Det är helt riktigt då MBL och LAS är produkter för den svenska arbetsmarknaden och inte EU’s tjänstemarknad.
4Är det inte diskriminering att inte omfattas av MBL och LAS?
Nej. EU-rätten säger att lika behandling i olika situationer och olika behandling i lika situationer utgör diskriminering. Att påtvinga de utsända svenska regler är inte möjligt då svenska egenföretagare inte påtvingas detta men sedan är inte förhållandena de samma och därmed skulle en diskriminering uppstå om sådant påtvingande ägde rum.
5Diskrimineras allmänt utsända utländska egenföretagare i Sverige?
Tyvärr ja. A1 Staff motverkar detta. Vi arbetar för att hålla en hög standard och motverka all diskrimination. Det förekommer att slutkunder, förmedlare, enskilda personer, organisationer, självutnämnda nyhetsmedier för gruppintressen på olika sätt och av olika skäl talar nedlåtande om de utsända egenföretagarna. Diskriminationen tar också form i politiska sammanhang som t.ex. att det är synd om dessa företagare och de borde vara anställda med svenska villkor. I själva verket vad aktörerna har som mål är att beröva egenföretagarna sin EU-rätt att vara utsända och skydda den lokala marknaden mot konkurrens.

Ekonomi

1Hur mycket har en egenföretagare i lön?
Egenföretagare har ingen lön. De är inte anställda utan erhåller ersättning för sitt arbete genom fakturering.
2Är en egenföretagare från ett annat EU-land billigare än en svensk egenföretagare?
I de flesta fall ja, men inte alltid. Skälet till att de kan vara billigare är att kostnadsläget i utsändarlandet är billigare än i Sverige.
3Varför är en utländsk egenföretagare inte alltid billigare?
Därför när man räknar in alla kostnader så som resa och boende kan det faktiskt bli högre än i Sverige.
4Varför anlitar svenska företag då A1 Staff om de kan hitta billigare lösningar direkt i Sverige?
Därför i många yrken och platser kan det vara svårt att hitta personer som vill arbeta och det finns inget annat val än att söka arbetskraften från ett annat land.
5Hur bestäms priset på arbetskraften?
Det bestäms av efterfråga och utbud. Priset påverkas av vad som erbjuds i andra EU-länder. Går t.ex. det brittiskt pund upp 20% då blir det mera attraktivt att för de utsända att åka ditt och då kan det bli svårt för Sverige att följa med. Det är en spotmarknad som ändrar sig ständigt.
6Betalar de utländska egenföretagarna skatt i Sverige?
Skattelagstiftningen skiljer på inskränkt skatteskyldiga och oinskränkt skatteskyldiga. Personer i Sverige är huvudsakligen oinskränkt skatteskyldiga d.v.s. att de betalar skatt i Sverige som huvudregel på allt de tjänar i hela världen med möjliga begränsningar av avtal och intern svensk rätt. De utsända egenföretagarna vistas bara i Sverige i korta perioder som i de flesta fall rör sig om någon månad per år. För att bli oinskränkt skatteskyldig måste de utsända egenföretagarna vistas i Sverige mer än 182 dagar om året.
7Behöver de utländska företagarna svensk F-skatt?
Denna fråga är inte en kundangelägenhet då det är A1 Staff som fakturerar kunden med stöd av egen F-skatt. Dock behöver de anlitade egna företagare både från utlandet och/eller Sverige ha F-skatt när de fakturerar A1 Staff för att inte bli föremål för avdrag av fiskala skyldigheter enligt skattebetalningslagen.